Algemene inschrijf- en annuleringsvoorwaarden

Trainingen en workshops

Inschrijving

 • Inschrijving vindt schriftelijk plaats d.m.v. het inschrijfsysteem op de website.
 • Inschrijving is persoonsgebonden en bindend.
 • Bij eventuele meerdere inschrijvingen tegelijkertijd zijn per persoon de persoonsgegevens vereist en bindend.
 • Inschrijving is uitsluitend mogelijk voor de gehele training of workshop.
 • Plaatsing gebeurt op volgorde van ontvangst van de inschrijving en betaling.
 • Middels uw inschrijving verklaart u zich akkoord met de inschrijfvoorwaarden.

Bevestiging, betaling en facturering

 • Na uw inschrijving én betaling ontvangt u per e-mail een bewijs van inschrijving en de factuur.
 • Het bewijs van inschrijving is uitsluitend geldig indien de bijbehorende betaling door H. Cuppen is ontvangen. Mocht u door een (technische) onvolkomenheid een bewijs van inschrijving ontvangen zonder dat betaling in goede orde heeft plaatsgevonden, dan is deze niet geldig. H. Cuppen kan in uitzonderlijke gevallen van u verlangen dat u een betalingsbewijs overlegt.
 • Voor sommige trainingen wordt de mogelijkheid geboden om in termijnen te betalen. Het volledige bedrag moet echter drie weken voor aanvang van de training voldaan zijn.

Annulering en restitutie

 • Na inschrijving bent u gedurende 14 dagen gerechtigd uw inschrijving kosteloos te herroepen. Dit dient door middel van schriftelijke annulering plaats te vinden. Bij inschrijving binnen 14 dagen voor aanvang van de training vervalt de bedenktijd zodra de training is gestart.
 • Bij annulering van uw inschrijving tot twee weken voor aanvang van de training/workshop, wordt ten alle tijden € 50,- aan administratie-, reserverings- en voorbereidingskosten in rekening gebracht. U ontvangt uw betaling onder aftrek van deze kosten van H. Cuppen terug.
 • Annuleert u binnen twee weken voor aanvang van de training/workshop, dan wordt de helft van het totale factuurbedrag in rekening gebracht en ontvangt u de andere helft van H. Cuppen terug.
 • Annuleert u binnen 48 uur voor aanvang of tijdens de training/workshop, dan bent u het volledige bedrag verschuldigd.
 • Uitsluitend schriftelijk annuleren is mogelijk. Telefonische annuleringen worden nadrukkelijk niet als geldige annuleringen aangemerkt.
 • Wanneer door dringende en onvoorziene omstandigheden de training of workshop niet door kan gaan, wordt door H. Cuppen uiteraard het volledige door u betaalde bedrag gerestitueerd.
 • Door u reeds aan H. Cuppen betaalde bedragen, waarop u door annulering onzer- of uwerzijds conform deze inschrijf- en annuleringsvoorwaarden recht hebt, worden door H. Cuppen binnen veertien dagen na annuleringsdatum aan u gerestitueerd.
 • Bij ziekte of plotselinge verhindering van de trainer(s) of workshopleider(s) behoudt H. Cuppen zich het recht andere gekwalificeerde trainer(s) in te zetten.

Wachtlijst

 • Bij over-intekening wordt er een wachtlijst gehanteerd op volgorde van inschrijvingsdatum. Zodra er een plaats vrijkomt, wordt steeds de eerst volgende persoon van de wachtlijst benaderd.

Bewijs van deelname

 • Aan deelnemers van de trainingen (Vervolgtraining en Jaartraining Liefdesbang en Vervolgtraining Liefdesroep) wordt een bewijs van deelname uitgereikt indien men aan het volledige programma heeft deelgenomen. Dit bewijs omvat ook de deelname aan de Introductietraining (Liefdesbang/Liefdesroep). Deelnemers die alleen een Introductietraining (Liefdesbang/Liefdesroep) gevolgd hebben en een bewijs van deelname nodig hebben kunnen deze per e-mail opvragen via administratie@ hannahcuppen.nl.

Copy-, beeld- en geluidsrecht

 • Het is deelnemers niet toegestaan beeld- of geluidsopnames te maken van werkvormen zoals opstellingen, theorie, presentaties en andere trainingsactiviteiten.
 • Het copyright van het trainingsmateriaal en het intellectuele eigendom van de activiteiten ligt bij H. Cuppen.

Gezondheid van deelnemers

 • Deelnemers dragen zelf verantwoordelijkheid voor hun inschrijving, gezondheid en eventuele behoefte aan coaching, begeleiding of (psycho)therapie.
 • Met eventuele dieetwensen wegens gezondheidsredenen voor de maaltijden kan rekening gehouden worden. U dient daarvoor uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de training per e-mail (administratie@hannahcuppen.nl) aan te geven welke aanpassingen u behoeft. Bij grote aanpassingen kan het voorkomen dat er een meerprijs in rekening wordt gebracht. Dit wordt indien nodig vooraf met u overlegd.

Geheimhouding en privacy

 • Alle persoonlijke informatie die deelnemers verstrekken, in welke vorm en van welke aard dan ook, wordt door H. Cuppen met de grootste zorgvuldigheid behandeld waarbij strikte geheimhouding wordt betracht. Hieromtrent zijn ook strikte afspraken gemaakt met de teamleden van H. Cuppen en derden die door H. Cuppen worden ingeschakeld bij de uitoefening van haar bedrijf.
 • Tijdens de groepstrainingen zal met de deelnemers een regel van vertrouwelijkheid worden afgesproken, die inhoudt dat deelnemers geen persoonlijke informatie van andere deelnemers naar buiten brengen die hen tijdens de training wordt verstrekt of ter oren komt.
 • Op trainingen en workshops is ons Privacy statement van toepassing. Wij verzoeken u om van het integrale statement kennis te nemen door op onderstaande link te klikken.

Privacy-statement

Toepasselijk recht en forumkeuze

 • Op alle door H. Cuppen gesloten en te sluiten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands dan wel Europees recht van toepassing.
 • Alle geschillen worden behandeld aan de hand van de klachtenprocedure. Je kunt de klachtenprocedure lezen door op onderstaande link te klikken.

Klachtenprocedure

Amersfoort, december 2021

Op de hoogte blijven?

Graag houd ik je op de hoogte van alle activiteiten en ontwikkelingen. Ik ga vanzelfsprekend zorgvuldig om met je gegevens. Voor meer info: bekijk de Privacyverklaring.